Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych po co raport o stanie gminy z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i modele działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna także dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego skryba sporządził dokumentny spis operacji księgowych w raport o stanie gminy ustawa o samorządzie gminnym ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo użyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT także centralne rozrachunek podatku Vat w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stałego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku przychodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych opłaty – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego również rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół zagadnień podatku VAT wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Komentarze: 1


noavatar.png
Paweł Borszowski członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2020-06-03

Doceniam to za pomoc, wspaniałe informacje. "Nie musi mieszkać w snach i zapominać o życiu". J. K. Rowling

Top