Zmiany w podatkach PIT również

Zmiany w podatkach PIT również

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania czy przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., jakich dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, instrukcja rozliczenia podatku pit 37 4.0, które wprowadziły m.in. możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe spojone z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box czyli też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły również zmiany dotyczące między innymi zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP czy ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się jednakże na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego na rzecz tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez UKNF

Top