Umowy rodziną Jak

img

Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a również różnych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, przede wszystkim że w odmienny sposób problematykę poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego dodatkowo przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest poza tym wybór najbardziej optymalnej na rzecz przedsiębiorcy formy finansowania, również pod względem finansowym w jaki sposób też podatkowym. Chcąc kompleksowo ująć problematykę związaną z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych także porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych wydana została niniejsza publikacja, mająca uprościć wybranie usługi w najwyższym stopniu optymalnej dla przedsiębiorcy z nader wielu oferowanych na rynku finansowym. W poszczególnych rozdziałach poruszone zostały materie dotyczące istoty i genezy leasingu, faktoringu, przedstawione pozostały najbardziej popularne rodzaje leasingu i faktoringu oraz kredytów i pożyczek. W opracowaniu omówiono prawne i podatkowe aspekty tych umów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie. Szereg przykładów i praktycznych rozwiązań zawierają rozdziały o zasadach ujmowania operacji leasingu, faktoringu i kredytu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości, w tym KSR nr Leasing, najem i dzierżawa. Osobny, obszerny rozdział poświęcony został szczegółowej, popartej przykładami liczbowymi analizie finansowej kredytu (pożyczki), leasingu i faktoringu. Ma on na celu wskazanie w największym stopniu optymalnej, pod względem finansowym i podatkowym formy finansowania. Rozróżnienie płaszczyzny finansowej i podatkowej niesie ze sobą odmienne cele analizy.

  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
  • Usługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacji na usługi Usługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacji na usługi
  • Umowa zlecenia w pandemii kiedy Umowa zlecenia w pandemii kiedy
  • Prawo restrukturyzacyjne  Analiza dotychczasowego Prawo restrukturyzacyjne Analiza dotychczasowego
  • Tarcza antykryzysowa 40 pomoc de Tarcza antykryzysowa 40 pomoc de
Top